- اتاق اصناف شهرستان پردیس - http://asnafpardis.com -

نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در ولایت بلخ (مزار شریف)

 

•فایل پیوست [1]

•سایت نمایشگاه [2]

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”