- اتاق اصناف شهرستان پردیس - http://asnafpardis.com -

دومین همایش و نمایشگاه ملی اقتصاد دیجیتال رونق تولید

[1]•فایل پیوست [1] [1]

•سایت نمایشگاه [2]

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”