- اتاق اصناف شهرستان پردیس - http://asnafpardis.com -

نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش (کارت خوان های متصل به امور بانکی)

با احترام

باستناد نامه شماره ۷/۵۶/۱۲۴۳۸ مورخ ۹۸/۱۰/۱۷ اتاق اصناف ایران درخصوص فراخوان صاحبان حرف و مشاغل مشمول نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش (کارت خوان های متصل به امور بانکی) که در اجرای ماده ۳ آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم اصلاحی شماره ۱۷۰۰۷۰ مورخ ۹۷/۱۲/۱۸ مصوب هیأت وزیران گروه هایی که از اول سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه یاد شده می باشد، به اطلاع می رساند با توجه به زمان باقیمانده (۹۸/۱۰/۳۰) گروه های مشمول جهت ثبت سریال استاندارد پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به نشانی “www.tax.gov.ir [1]” مراجعه نمایند.

•فایل پیوست [2]

•راهنمای ثبت نام [3]

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”