• برگزاری جلسه شورای مهارت شهرستان پردیس

      جلسه شورای مهارت شهرستان پردیس با موضوع مهارت آموزی در محیط کار واقعی با حضور معاونت محترم برنامه ریزی اداری و اقتصادی فرمانداری شهرستان پردیس، رئیس محترم مرکز فنی و حرفه ای شهرستان ،رئیس…