گزارش

  • بررسی وضعیت اتحادیه های صنفی شهرستان پردیس

      به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس، حامد سوریان رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت به همراه فرزین درخشانپور رئیس اتاق اصناف شهرستان پردیس در بازدیدهای سرزده به بررسی وضعیت اتحادیه های صنفی…

  • بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی فاز ۸

      بازرسی مشترک اتاق اصناف و اداره صمت از واحدهای صنفی فاز ۸ شهر پردیس انجام شد. به گزارش روابظ عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس، این بازرسی با حضور فرزین درخشانپور رئیس اتاق اصناف و…