ادلب

  • طرح پیشنهادی روسیه به شورای امنیت

    روسیه با انتقاد از طرح پیشنهادی غرب در جلسه شورای امنیت،پیش نویس قطعنامه ای را با هدف انجام تحقیقات دقیق و واقعی درباره حمله شیمیایی اخیر در استان ادلب به شورای امنیت پیشنهاد کرد. به…