شرکت عمران شهر جدید پردیس

  • قسط دوم مسکن ملی پردیس پرداخت شود

    مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس با بیان اینکه اجباری برای متقاضیان اولیه مسکن مهر برای خرید عرصه وجود ندارد گفت: متقاضیانی ثبت نامی مسکن ملی پردیس آماده پرداخت مرحله دوم آورده به مبلغ ۴۰…