- اتاق اصناف شهرستان پردیس - https://asnafpardis.com -

مشاورین

.

ارتباط با مشاور مالی: روزهای پنج شنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۳ شماره تماس: ۷۶۲۲۷۱۰۱-۰۲۱

ارتباط با مشاور صنفی: روزهای فرد از ساعت ۱۰ الی ۱۴ شماره تماس: ۷۶۲۲۵۲۶۶-۰۲۱

• شماره تماس اتاق اصناف شهرستان پردیس: ۷۶۲۲۷۱۰۱-۰۲۱ — ۷۶۲۲۵۳۲۸-۰۲۱