کد خبر: 10266

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۹

اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

با احترام باستناد نامه شماره ۷/۰۱/۱۰۴۴۶ مورخ ۹۹/۰۸/۲۵ اتاق اصناف ایران با موضوع اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵، بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۶۰ مورخ ۹۹/۰۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ جهت بهره برداری به […]

با احترام

باستناد نامه شماره ۷/۰۱/۱۰۴۴۶ مورخ ۹۹/۰۸/۲۵ اتاق اصناف ایران با موضوع اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵، بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۶۰ مورخ ۹۹/۰۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

•فایل پیوست

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه