کد خبر: 11462

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۹

فهرست مشاغل و کسب و کارهای مشمول حمایت های بانکی و امهال قبوض گاز

با احترام باستناد نامه شماره ۷/۲۴/۱۲۸۶۸ مورخ ۹۹/۱۰/۱۶ اتاق اصناف ایران، فهرست مشاغل و کسب و کارهای مشمول حمایت های بانکی و امهال پرداخت قبوض گازهای مصرفی اعلامی کمیته امنیتی، اجتماعی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد. . •فایل پیوست . “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان […]

با احترام

باستناد نامه شماره ۷/۲۴/۱۲۸۶۸ مورخ ۹۹/۱۰/۱۶ اتاق اصناف ایران، فهرست مشاغل و کسب و کارهای مشمول حمایت های بانکی و امهال پرداخت قبوض گازهای مصرفی اعلامی کمیته امنیتی، اجتماعی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

.

•فایل پیوست

.

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه