کد خبر: 12474

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۰

دستورالعمل مدیریت تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی و شرکت ها و موسسات تابعه

با احترام باستناد نامه شماره ۷/۵۶/۶۰۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ اتاق اصناف ایران، دستورالعمل شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۲۷۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص مدیریت تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی و شرکت ها و موسسات تابعه جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد. . •فایل پیوست . “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان […]

با احترام

باستناد نامه شماره ۷/۵۶/۶۰۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ اتاق اصناف ایران، دستورالعمل شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۲۷۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص مدیریت تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی و شرکت ها و موسسات تابعه جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

.

•فایل پیوست

.

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه