کد خبر: 12480

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۰

دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط

با احترام باستناد نامه شماره ۷/۰۹/۵۹۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ اتاق اصناف ایران، دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد. . •فایل پیوست . “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

با احترام

باستناد نامه شماره ۷/۰۹/۵۹۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ اتاق اصناف ایران، دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

.

•فایل پیوست

.

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه