کد خبر: 13483

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۰

اطلاع رسانی به واحد های صنفی جهت ثبت اطلاعات در سامانه امید

با احترام باستناد نامه شماره ۷/۰۹/۱۴۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ اتاق اصناف ایران به اطلاع می رساند در راستای اجرای طرح مدیریت هوشمند کرونا و بارگذاری اطلاعات اصناف سراسر کشور به بستر سامانه امید کلیه واحدها و فعالیت های صنفی نسبت به ثبت اطلاعات خواسته شده بر بستر سامانه به آدرس asnaf.moi.ir اقدام لازم معمول نمایند. . […]

با احترام

باستناد نامه شماره ۷/۰۹/۱۴۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ اتاق اصناف ایران به اطلاع می رساند در راستای اجرای طرح مدیریت هوشمند کرونا و بارگذاری اطلاعات اصناف سراسر کشور به بستر سامانه امید کلیه واحدها و فعالیت های صنفی نسبت به ثبت اطلاعات خواسته شده بر بستر سامانه به آدرس asnaf.moi.ir اقدام لازم معمول نمایند.

.

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه