کد خبر: 5803

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

دستور العمل اجرایی مهارت آموزی در محیط کار واقعی

  با احترام باستناد به نامه شماره ۱۱۳۲۴/۶۲/د مورخ ۹۶/۱۲/۱۳ مدیر کل محترم مالی و اداری استانداری منضم به نامه ۲۳۲۹۲۷ مورخ ۹۶/۱۱/۲۵ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به اطلاع می رساند، “دستورالعمل اجرایی مهارت آموزی در محیط کار واقعی” در راستای ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال مولد و پایدار و همچنین استمرار […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۱۱۳۲۴/۶۲/د مورخ ۹۶/۱۲/۱۳ مدیر کل محترم مالی و اداری استانداری منضم به نامه ۲۳۲۹۲۷ مورخ ۹۶/۱۱/۲۵ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به اطلاع می رساند، “دستورالعمل اجرایی مهارت آموزی در محیط کار واقعی” در راستای ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال مولد و پایدار و همچنین استمرار و تثبیت اشتغال فرصت های موجود و مورد نیاز جامعه بویژه در مشاغل خرد و خانگی با استفاده از ظرفیت بخش های غیردولتی در توسعه آموزش های مهارتی و نیز برای استفاده از ظرفیت آمورشی موجود در محیط های کارگاهی و توسعه و تنوع الگوهای آموزشی تدوین گردیده است.

 

•دریافت فایل دستور العمل اجرایی مهارت آموزی در محیط کار واقعی

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه