کد خبر: 7565

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

نحوه جمع آوری باتری های فرسوده توسط شرکتهای پخش باتری

  با احترام باستناد به نامه شماره ۶۰/۳۰۶۸۲۹ مورخ ۹۷/۱۱/۳۰ رئیس محترم مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت درخصوص نحوه فرآیند جمع آوری باتری های فرسوده توسط شرکت های پخش باتری، صورتجلسه ذیربط به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۶۰/۳۰۶۸۲۹ مورخ ۹۷/۱۱/۳۰ رئیس محترم مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت درخصوص نحوه فرآیند جمع آوری باتری های فرسوده توسط شرکت های پخش باتری، صورتجلسه ذیربط به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه