کد خبر: 7918

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸

اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

  با احترام باستناد نامه شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۵ مورخ ۹۸/۳/۸ سرپرست محترم سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم و با توجه به بند هـ تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸، به اطلاع می رساند بنا به […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۵ مورخ ۹۸/۳/۸ سرپرست محترم سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم و با توجه به بند هـ تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸، به اطلاع می رساند بنا به اختیار حاصل از تبصره مذکور و با توجه به بند هـ تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۴/۱۱۸ مورخ ۹۴/۱۲/۹ قرار می گیرند، به شرح فایل پیوست مقرر گردید.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه