کد خبر: 8312

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۸

مصوبات چهل و ششمین جلسه کارگروه تنظیم بازار

  با احترام باستناد نامه شماره ۷/۱۳۲/۷۰۳۶ مورخ ۹۸/۶/۵ اتاق اصناف ایران با موضوع مصوبات چهل و ششمین جلسه کارگروه تنظیم بازار، تصمیمات جلسه مورد اشاره که در تاریخ ۹۸/۴/۳۱ برگزار گردیده به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۷/۱۳۲/۷۰۳۶ مورخ ۹۸/۶/۵ اتاق اصناف ایران با موضوع مصوبات چهل و ششمین جلسه کارگروه تنظیم بازار، تصمیمات جلسه مورد اشاره که در تاریخ ۹۸/۴/۳۱ برگزار گردیده به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه