کد خبر: 9184

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۹

تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

  با احترام باستناد نامه شماره ۷/۵۶/۱۶۰۱ مورخ ۹۹/۰۱/۲۴ اتاق اصناف ایران دستورالعمل شماره ۲۳۰/۱۶۲/د مورخ ۹۹/۰۱/۰۶ سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۳۹۸ به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۷/۵۶/۱۶۰۱ مورخ ۹۹/۰۱/۲۴ اتاق اصناف ایران دستورالعمل شماره ۲۳۰/۱۶۲/د مورخ ۹۹/۰۱/۰۶ سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۳۹۸ به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه