کد خبر: 9219

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

الویت های برنامه عملیاتی سازمان امور مالیاتی در اردیبهشت ماه سال جاری با توجه به شیوع بیماری کرونا

  با احترام باستناد نامه شماره ۷/۵۶/۱۷۷۹ مورخ ۹۹/۰۱/۲۷ اتاق اصناف ایران دستور العمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۰۱ مورخ ۹۹/۰۱/۱۰ سازمان امور مالیاتی با موضوع الویت های برنامه عملیاتی سازمان امور مالیاتی در اردیبهشت ماه سال جاری با توجه شیوع بیماری کرونا جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست   “روابط […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۷/۵۶/۱۷۷۹ مورخ ۹۹/۰۱/۲۷ اتاق اصناف ایران دستور العمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۰۱ مورخ ۹۹/۰۱/۱۰ سازمان امور مالیاتی با موضوع الویت های برنامه عملیاتی سازمان امور مالیاتی در اردیبهشت ماه سال جاری با توجه شیوع بیماری کرونا جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه