کد خبر: 9529

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۹

پایش روند اجرایی پروتکل های بهداشتی در واحدهای صنفی

  با احترام باستناد نامه شماره ۹۹/۷۹۳۴۸ مورخ ۹۹/۰۳/۳۱ سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران درخصوص پایش روند اجرایی پروتکل های بهداشتی در واحدهای صنفی، نامه های اتاق اصناف تهران و ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان رباط کریم و پیشوا جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   • فایل پیوست […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۹/۷۹۳۴۸ مورخ ۹۹/۰۳/۳۱ سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران درخصوص پایش روند اجرایی پروتکل های بهداشتی در واحدهای صنفی، نامه های اتاق اصناف تهران و ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان رباط کریم و پیشوا جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

• فایل پیوست

• اتاق اصناف تهران

• شهرستان رباط کریم

• شهرستان پیشوا

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه