کد خبر: 9689

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۹

اجرای طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار

  با احترام باستناد نامه شماره ۲۵/۷۰-۵ مورخ ۹۹/۰۴/۲۳ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران درخصوص اجرای طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار، جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۲۵/۷۰-۵ مورخ ۹۹/۰۴/۲۳ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران درخصوص اجرای طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار، جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه