اطلاعیه و بخشنامه ها

  • ضرورت اجرای ماده (۶۳) الحاقی قانون رفع موانع تولید

    با احترام باستناد نامه شماره ۳/۲۵۰۲/ص/۹۹ مورخ ۹۹/۰۸/۹۹ فرمانداری شهرستان پردیس، تصویب نامه شماره ۶۰/۱۸۳۰۰۳ مورخ ۹۹/۷/۲۷ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص ضرورت اجرای ماده (۶۳) الحاقی قانون…