کد برگه: 5145

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

آیین نامه اجرائی شرح وظایف بازرس ( موضوع ماده ۲۳ ق.ن.ص)

  آیین نامه اجرائی شرح وظائف بازرس (موضوع ماده ۲۳ قانون نظام صنفی کشور)   شرح وظایف بازرس: ماده۱- بررسی، بازرسی و تهیه گزارش ازعملکرد هیات مدیره اتحادیه در حیطه وظایف محوله از جمله: الف- نحوه صدور، تمدید، تعویض و ابطال پروانه کسب در اتحادیه. ب- نحوه اجرای ماده(۲۷) قانون نظام صنفی درخصوص اقدام اتحادیه […]

 

آیین نامه اجرائی شرح وظائف بازرس
(موضوع ماده ۲۳ قانون نظام صنفی کشور)

 

شرح وظایف بازرس:

ماده۱- بررسی، بازرسی و تهیه گزارش ازعملکرد هیات مدیره اتحادیه در حیطه وظایف محوله از جمله:

الف- نحوه صدور، تمدید، تعویض و ابطال پروانه کسب در اتحادیه.

ب- نحوه اجرای ماده(۲۷) قانون نظام صنفی درخصوص اقدام اتحادیه برای جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب.

ج- نحوه اجرای ماده(۲۸) قانون نظام صنفی درخصوص اقدام اتحادیه برای تعطیلی موقت واحدهای صنفی دارای پروانه کسب.

د- امور مالی اعم از درآمد، هزینه و بودجه مصوب، وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف و کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی و سایر موارد.

هـ- تشکیل کمیسیون ها، برگزاری دوره‏ های آموزشی، اجرای مصوبات و بخشنامه‏ های هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت.

و- بررسی نحوه وصول حق عضویت از افراد صنفی توسط اتحادیه.

ز- بررسی نحوه و زمان واریز سهم بیست درصد از مبالغ دریافتی اتحادیه به حساب اتاق اصناف شهرستان و ایران.

الزامات بازرس:

ماده ۲- الزامات بازرس درهنگام ایفای وظایف خود:

الف- بازرس حق دخالت در امور اجرایی اتحادیه را ندارد.

ب- بازرس نمی‏تواند در معاملاتی که با اتحادیه با به حساب اتحادیه انجام می‏گیرد بطور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.

ج- بازرس مکلف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعضاء هیات مدیره در حیطه وظایف آنان، مراتب را به صورت مکتوب به هیات مدیره اعلام نماید و چنانچه هیات مدیره ترتیب اثر ندهد به ترتیب ابتدا موضوع را کتباً و محرمانه به اتاق اصناف و سپس به کمیسیون نظارت گزارش نماید.

د- بازرس مجاز به شرکت در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای می باشد.

هـ- بازرس مکلف است هر سه‏ ماه یک‏بار گزارشی از نحوه انجام وظایف محوله هیات مدیره (موضوع ماده ۱ این آئین نامه) را به اتاق اصناف ارائه نماید.

تکالیف اتحادیه:

ماده ۳- هیات مدیره اتحادیه مکلف است، اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز بازرس را در حدود وظایف اتحادیه در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهد.

ماده ۴- هیات مدیره اتحادیه، حق دخالت در امور مربوط به وظایف و اختیارات بازرس را ندارد و درصورت تخلف بازرس، اتحادیه می تواند موضوع را کتباً به اتاق اصناف اعلام نماید تا نسبت به رفع مشکل اقدام شود.

ماده ۵- هیات مدیره اتحادیه مکلف است، درصورت نیاز بازرس به استفاده از نقطه نظرات کارشناس تخصصی، با هماهنگی اتاق اصناف نسبت به تامین کارشناس اقدام نماید.

تکالیف اتاق اصناف شهرستان و کمیسیون نظارت:

ماده ۶- اتاق اصناف مکلف است، در صورت دریافت گزارش بازرس مبنی بر وقوع تخلف یا جرم توسط اعضاء هیات مدیره اتحادیه مراتب را بررسی و گزارش آن را بصورت مکتوب و مستند حداکثر ظرف مدت یک هفته به کمیسیون نظارت منعکس نماید.

ماده ۷- در صورت استعفاء، فوت، عزل، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی بازرس، اتاق اصناف مکلف است با هماهنگی کمیسیون نظارت نسبت به جایگزینی بازرس علی‏البدل، اقدام نماید.

ماده ۸- اتاق اصناف مسئول نظارت بر عملکرد بازرس می باشد و درصورت احراز عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله و یا احراز تخلف وی می­بایست مراتب را بصورت مستند جهت رسیدگی به کمیسیون نظارت اعلام نماید.

تبصره- کمیسیون نظارت موظف است درصورتی که رسیدگی به تخلف در صلاحیت کمیسیون باشد مطابق دستورالعمل بند (هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی، به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. در غیر این صورت مراتب را به مراجع ذی­صلاح اعلام نماید.

ماده ۹- این آئین نامه در اجرای ماده (۲۳) قانون نظام صنفی مصوب ۹۲/۶/۱۲ مشتمل بر (۹) ماده و یک تبصره تهیه و در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ هیات عالی نظارت تایید و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرار گرفت.

دیدگاه بسته شده است.