کد برگه: 5145

تاریخ انتشار: 2 می 2018

آیین نامه اجرائی شرح وظایف بازرس ( موضوع ماده ۲۳ ق.ن.ص)

  آیين نامه اجرائي شرح وظائف بازرس (موضوع ماده ۲۳ قانون نظام صنفي كشور)   شرح وظايف بازرس: ماده۱- بررسي، بازرسي و تهيه گزارش ازعملكرد هيات مديره اتحاديه در حيطه وظايف محوله از جمله: الف- نحوه صدور، تمديد، تعويض و ابطال پروانه كسب در اتحاديه. ب- نحوه اجراي ماده(۲۷) قانون نظام صنفي درخصوص اقدام اتحاديه […]

 

آیين نامه اجرائي شرح وظائف بازرس
(موضوع ماده ۲۳ قانون نظام صنفي كشور)

 

شرح وظايف بازرس:

ماده۱- بررسي، بازرسي و تهيه گزارش ازعملكرد هيات مديره اتحاديه در حيطه وظايف محوله از جمله:

الف- نحوه صدور، تمديد، تعويض و ابطال پروانه كسب در اتحاديه.

ب- نحوه اجراي ماده(۲۷) قانون نظام صنفي درخصوص اقدام اتحاديه براي جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب.

ج- نحوه اجراي ماده(۲۸) قانون نظام صنفي درخصوص اقدام اتحاديه براي تعطيلي موقت واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب.

د- امور مالي اعم از درآمد، هزينه و بودجه مصوب، وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف و كمك هاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي و ساير موارد.

هـ- تشكيل كميسيون ها، برگزاري دوره‏ هاي آموزشي، اجراي مصوبات و بخشنامه‏ هاي هيات عالي نظارت و كميسيون نظارت.

و- بررسي نحوه وصول حق عضويت از افراد صنفي توسط اتحاديه.

ز- بررسي نحوه و زمان واريز سهم بيست درصد از مبالغ دريافتي اتحاديه به حساب اتاق اصناف شهرستان و ايران.

الزامات بازرس:

ماده ۲- الزامات بازرس درهنگام ايفاي وظايف خود:

الف- بازرس حق دخالت در امور اجرايي اتحاديه را ندارد.

ب- بازرس نمي‏تواند در معاملاتي كه با اتحاديه با به حساب اتحاديه انجام مي‏گيرد بطور مستقيم يا غيرمستقيم ذينفع شود.

ج- بازرس مكلف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعضاء هيات مديره در حيطه وظايف آنان، مراتب را به صورت مكتوب به هيات مديره اعلام نمايد و چنانچه هيات مديره ترتيب اثر ندهد به ترتيب ابتدا موضوع را كتباً و محرمانه به اتاق اصناف و سپس به كميسيون نظارت گزارش نمايد.

د- بازرس مجاز به شركت در جلسات هيات مديره بدون داشتن حق راي مي باشد.

هـ- بازرس مكلف است هر سه‏ ماه يك‏بار گزارشي از نحوه انجام وظايف محوله هيات مديره (موضوع ماده ۱ اين آئين نامه) را به اتاق اصناف ارائه نمايد.

تكاليف اتحاديه:

ماده ۳- هيات مديره اتحاديه مكلف است، اسناد، مدارك و اطلاعات مورد نياز بازرس را در حدود وظايف اتحاديه در اسرع وقت در اختيار وي قرار دهد.

ماده ۴- هيات مديره اتحاديه، حق دخالت در امور مربوط به وظايف و اختيارات بازرس را ندارد و درصورت تخلف بازرس، اتحاديه مي تواند موضوع را كتباً به اتاق اصناف اعلام نمايد تا نسبت به رفع مشكل اقدام شود.

ماده ۵- هيات مديره اتحاديه مكلف است، درصورت نياز بازرس به استفاده از نقطه نظرات كارشناس تخصصي، با هماهنگي اتاق اصناف نسبت به تامين كارشناس اقدام نمايد.

تكاليف اتاق اصناف شهرستان و كميسيون نظارت:

ماده ۶- اتاق اصناف مكلف است، در صورت دريافت گزارش بازرس مبني بر وقوع تخلف يا جرم توسط اعضاء هيات مديره اتحاديه مراتب را بررسي و گزارش آن را بصورت مكتوب و مستند حداكثر ظرف مدت يك هفته به كميسيون نظارت منعكس نمايد.

ماده ۷- در صورت استعفاء، فوت، عزل، بيماري، حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي بازرس، اتاق اصناف مكلف است با هماهنگي كميسيون نظارت نسبت به جايگزيني بازرس علي‏البدل، اقدام نمايد.

ماده ۸- اتاق اصناف مسئول نظارت بر عملكرد بازرس مي باشد و درصورت احراز عدم توانايي وي در انجام وظايف محوله و يا احراز تخلف وي مي­بايست مراتب را بصورت مستند جهت رسيدگي به كميسيون نظارت اعلام نمايد.

تبصره- كميسيون نظارت موظف است درصورتي كه رسيدگي به تخلف در صلاحيت كميسيون باشد مطابق دستورالعمل بند (هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفي، به آن رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد. در غير اين صورت مراتب را به مراجع ذي­صلاح اعلام نمايد.

ماده ۹- اين آئين نامه در اجراي ماده (۲۳) قانون نظام صنفي مصوب ۹۲/۶/۱۲ مشتمل بر (۹) ماده و يك تبصره تهيه و در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ هیات عالی نظارت تاييد و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرار گرفت.

دیدگاه بسته شده است.