کد برگه: 5086

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

آیین نامه اجرائی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن واجد شرایط جهت استقرار چند واحد صنفی ( موضوع تبصره ۲ ماده ۳ ق.ن.ص)

    آیین نامه اجرائی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن واجد شرایط جهت استقرار چند واحد صنفی ( موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون نظام صنفی) ماده ۱- تعاریف: قانون: قانون نظام صنفی. مرجع صدور پروانه کسب: اتحادیه­ های صنفی و دستگاه­ های موضوع تبصره ذیل بند (م) ماده (۳۰) و تبصره (۳) ماده […]

 

 

آیین نامه اجرائی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن واجد شرایط جهت استقرار چند واحد صنفی

( موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون نظام صنفی)

ماده ۱- تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی.

مرجع صدور پروانه کسب: اتحادیه­ های صنفی و دستگاه­ های موضوع تبصره ذیل بند (م) ماده (۳۰) و تبصره (۳) ماده (۲۶) قانون، حسب مورد.

اماکن واجد شرایط استقرار چند واحد صنفی: مکان هایی که شرایط ضوابط خاص صدور پروانه کسب از جمله مجموع حداقل مساحت مورد نیاز هر یک از واحدهای صنفی را دارا باشند.

شرایط صدور و تمدید پروانه کسب:

ماده ۲- مرجع صدور پروانه کسب با رعایت مقررات آیین­نامه ماده (۱۲) قانون موظف به صدور و تمدید پروانه کسب متقاضیان می­باشد.

تبصره- معرفی مباشر برای هر متقاضی دریافت بیش از یک پروانه کسب الزامی است. مرجع صدور پروانه کسب موظف است برای فرد معرفی شده با رعایت ماده (۷) این آیین­نامه کارت مباشرت صادر نماید.

ماده ۳- مرجع صدور پروانه کسب موظف است، ضمن خودداری از استعلام فردی و مکانی فعالیت مشابه و همگن، با هماهنگی مراجع استعلام شونده تصویر نسخه برابر اصل پاسخ استعلام­ها را اخذ و در پرونده متقاضی درج نماید.

سایر مقررات:

ماده۴ – کمیسیون نظارت می­تواند متراژ مربوط به مشترکات از جمله تاسیسات و انبار واحدهای صنفی مستقر در اماکن موضوع این آیین­نامه را از مجموع مساحت هر یک از رسته­ های صنفی برای صدور پروانه کسب کاهش دهد.

ماده۵ – در صورت ابطال یکی از پروانه­ های کسب صادره در اماکن موضوع این آیین­نامه، طبق مقررات از ادامه همان فعالیت جلوگیری به عمل خواهد آمد.

ماده۶- هرگاه پلمب واحدهای صنفی مستقر در اماکن موضوع این آیین­نامه به نحو متعارف مقدور نباشد، نصب پلمب یا درج برگه پلمب در آن قسمت از تاسیسات و مستحدثاث که منحصراً به مناسبت نوع فعالیت مربوط دایر و یا احداث شده است، در حکم پلمب تلقی خواهد شد. کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل­های تعطیل شده را بشکنند، محو کنند و یا محل­های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات­های مقرر در تبصره (۲) ماده (۲۷) قانون محکوم خواهند شد.

ماده۷- مرجع صدور پروانه کسب موظف است با رعایت شرایط فردی مندرج در ماده (۳) آیین­نامه ماده (۱۲) قانون برای فرد معرفی شده از سوی متقاضی، کارت مباشرت صادر نماید. مدت اعتبار کارت مباشرت مطابق مدت پروانه کسب صادره خواهد بود. فرد صنفی می­تواند نسبت به عزل یا تغییر مباشر اقدام و مراتب را به مرجع مذکور اعلام نماید.

تبصره- در هر صورت صاحب پروانه کسب مسئولیت­هایی که قانوناً به عهده صاحب پروانه کسب می­باشد را برعهده خواهد داشت.

ماده۸- مراحل صدور پروانه کسب و رسیدگی به شکایات متقاضیان مطابق آیین­نامه اجرایی ماده(۱۲) قانون خواهد بود.

ماده ۹- این آیین ­نامه در اجرای تبصره ۲ ماده ۳ قانون نظام صنفی مشتمل بر (۹) ماده و (۲) تبصره توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.

دیدگاه بسته شده است.