کد برگه: 5175

تاریخ انتشار: 2 می 2018

آیین نامه اجرائی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف شهرستان ها ( موضوع ماده ۳۷ مکرر ق.ن.ص)

    آيين­ نامه اجرايي ميزان و نحوه دريافت منابع مالي اتاق اصناف شهرستان ها (موضوع ماده ۳۷ مكرر قانون نظام صنفي )   منابع مالي اتاق اصناف: ماده ۱- منابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتند از : ۱٫بيست درصد دريافتي از درآمد اتحاديه­ ها. ۲٫درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي […]

 

 

آيين­ نامه اجرايي ميزان و نحوه دريافت منابع مالي
اتاق اصناف شهرستان ها
(موضوع ماده ۳۷ مكرر قانون نظام صنفي )

 

منابع مالي اتاق اصناف:

ماده ۱- منابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتند از :

۱٫بيست درصد دريافتي از درآمد اتحاديه­ ها.
۲٫درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره(۷) ماده (۷۲) اين قانون.
۳٫وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غير موظف به اشخاص حقيقي اعم از دولتي و غير دولتي.
۴٫وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه كسب.(موضوع بند ه ماده ۳۱ قانون نظام صنفی)

ماده۲- اتاق اصناف شهرستان صرفاً مجاز به داشتن يك حساب جاري (بهمراه حساب پشتیبان) و يك حساب سپرده مي­باشد. با پیشنهاد اتاق اصناف ایران امکان تجمیع حساب های مزبور وجود خواهد داشت.

تبصره- هرگونه تغيير حساب بانكي بايد با اعلام قبلی به رئيس كميسيون نظارت انجام ­پذيرد.

ماده ۳- اتاق اصناف مكلف است نسبت به پيگيري وصول کلیه درآمدهاي موضوع ماده يك اين آيين­نامه به حساب جاري اتاق در پايان هر فصل اقدام نمايد.(بندهاي ۱ و۴ از طريق اتحاديه­ ها).

ماده ۴- ارائه خدمات غير موظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي صرفا از طريق عقد قرارداد صورت مي­گيرد. وجوه دريافتي بابت قرارداد مي­بايست به حساب جاري اتاق اصناف شهرستان واريز گردد.

ماده ۵- وجوه حاصل از سود سپرده و جوايز بانكي مربوط به سپرده، بخشي از منابع مالي اتاق اصناف شهرستان محسوب مي شود و مي­بايست مستقيماً به حساب جاري اتاق واريز و در ترازنامه و صورت هاي مالي مطابق بند ص ماده ۳۷ قانون ثبت گردد. اسناد مربوط به جوايز غير نقدي نيز بايستي به نام اتاق اصناف شهرستان انتقال يابد.

ماده ۶- اتاق اصناف شهرستان موظف است در راستاي اجراي بند (ص) ماده ۳۷ قانون نظام صنفي صورت هاي مالي خود را بصورت رایانه ای و دفاتر قانوني كه قبلاً توسط سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت پلمپ شده است ثبت و ترازنامه مربوطه را به كميسيون نظارت ارائه نمايد.

ماده ۷– وفق بند (ی) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم، درآمد اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران از مالیات معاف می باشد.

ماده ۸- اتاق اصناف شهرستان ها موظفند حداقل ۱۵ درصد از بودجه ساليانه خود را در جهت ارتقا توانمندي هاي علمي و مهارت هاي تخصصي و افزايش بهره وري اعضاي هيات مديره اتحاديه هاي صنفي اختصاص دهند.

ماده ۹- اين آیين­ نامه در اجراي تبصره (۱) ماده ۳۷ مكرر قانون نظام صنفي مصوب ۹۲/۶/۱۲ مشتمل بر(۹) ماده تهيه و در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ هيات عالي نظارت تاييد و در تاريخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد.

دیدگاه بسته شده است.