کد برگه: 5240

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

آیین نامه اجرائی نحوه صدور و تمدیدپروانه کسب برای دارندگان مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها یا شرکت ها دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ( موضوع ماده ۹۱ ق.ن.ص)

    آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب برای دارندگان مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره‏ برداری یا اشتغال از وزارتخانه­ ها، موسسات، سازمان‏ ها یا شرکت­های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ( موضوع ماده ۹۱ قانون نظام صنفی)     ماده ۱- تعاریف: مجوز فعالیت یا پروانه: مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، […]

 

 

آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب برای دارندگان مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره‏ برداری یا اشتغال از وزارتخانه­ ها، موسسات، سازمان‏ ها یا
شرکت­های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی

( موضوع ماده ۹۱ قانون نظام صنفی)

 

 

ماده ۱- تعاریف:

مجوز فعالیت یا پروانه: مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه‏ ها، موسسات، سازمان‏ها یا شرکت‏های دولتی و سایر دستگاه‏ های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی که طبق قوانین جاری صادر می‏گردد.

موسسات و شرکت‏های دولتی: موسسات و شرکت‏های موضوع مواد (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور.

نهادهای عمومی غیر دولتی: موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده (۵) قانون ‌محاسبات عمومی کشور و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی.

اشخاص مشمول:

ماده ۲- هر شخص حقیقی و یا حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که طبق قوانین جاری مجوز فعالیت یا پروانه از مراجع ذی صلاح دریافت داشته و خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران مبادرت به عرضه کالا یا خدمات به خرده فروشان یا مصرف کنندگان نماید مکلف است علاوه بر مجوز فعالیت یا پروانه، مطابق این آیین نامه پروانه کسب نیز دریافت کند. نظیر هتل، مسافرخانه، چاپخانه، لیتوگرافی و عرضه کنندگان محصولات فرهنگی.

تبصره۱- واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره بار شهرداری، اماکن تاریخی (مانند موزه ها، کاروانسراها)، پایانه های ورودی، خروجی، فرودگاهی، ایستگاه های راه آهن و مترو، مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی، پارک ها، سینماها، مراکز تفریحی، ورزشی و اماکن مذهبی (مانند مساجد و حسینه ها) در صورتی که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند موظفند از اتحادیه های ذی ربط پروانه کسب دریافت نمایند.

تبصره۲- شرکت های تعاونی در صورتی که علاوه بر اعضای خود نسبت به ارائه کالا و خدمات به خرده فروشان و عموم مصرف کنندگان نیز مبادرت ورزند موظف به اخذ پروانه کسب از مراجع صدور پروانه کسب خواهند بود.

شرایط صدور و تمدید پروانه کسب:

ماده ۳- افراد مشمول این آیین نامه با ارائه مجوز فعالیت و یا پروانه و با رعایت مقررات آئین نامه اجرایی مواد (۱۲) یا (۷۹) قانون نظام صنفی (حسب مورد) موظف به دریافت پروانه کسب و تمدید آن از مراجع صدور پروانه کسب می باشند.

تبصره- برای مکان هائی که توسط هیات امنا اداره می شود ارائه معرفی نامه نماینده هیات امنا (یکی از اعضا هیات امنا) برای صدور پروانه کسب بنام وی بلامانع است.

ماده ۴- در صورتی که برای اخذ مجوز فعالیت یا پروانه، ضوابط و استاندارد های فنی نظیر حداقل مساحت مورد نیاز، تاسیسات و ابزار کار لحاظ شده باشد کمیسیون نظارت مجاز به تعیین ضوابط خاص داخلی نمی باشد.

ماده۵- مرجع صدور پروانه کسب موظف است، ضمن خودداری از استعلام فردی و مکانی مجدد با هماهنگی مرجع صدور مجوز فعالیت یا پروانه و مراجع استعلام شونده تصویر نسخه برابر با اصل پاسخ استعلام ها را اخذ و در پرونده متقاضی درج نماید.

سایر مقررات:

ماده ۶- دریافت پروانه کسب مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از مراجع صدور مجوز فعالیت یا پروانه نخواهد بود. مراجع مذکور در خصوص حسن انجام کار و رسیدگی به فعالیت واحدهای فوق از حیث موضوعات مربوط مطابق مقررات خود اقدام خواهند نمود. علاوه برآن از نظر تکالیف مقرر برای واحدهای صنفی مطابق قانون نظام صنفی عمل خواهد شد.

تبصره۱- درصورتی که مرجع صدور مجوز فعالیت و یا پروانه نسبت به ابطال مجوز خود اقدام کند، مرجع صدور پروانه کسب موظف است نسبت به ابطال پروانه کسب با رعایت مقررات قانون نظام صنفی اقدام نمایند.

تبصره۲- درصورت ابطال پروانه کسب واحدهای صنفی موضوع این آیین نامه طبق مقررات قانون نظام صنفی، از ادامه فعالیت واحد صنفی مذکور مطابق ماده (۲۷) قانون جلوگیری می گردد.

ماده ۷- شرایط رسیدگی به شکایات متقاضیان پروانه کسب مطابق آیین نامه اجرایی مواد (۱۲) و (۷۹) قانون نظام صنفی می باشد.

ماده۸- دبیرخانه هیات عالی نظارت می تواند با همکاری مراجع صدور مجوز فعالیت و یا پروانه با رعایت مقررات در قالب تفاهم نامه یا شیوه نامه به نحوی عمل نماید که مجوز های موضوع این آیین نامه در حداقل زمان و مراحل ممکن در سقف زمانی مقرر برای متقاضی صادر گردد.

ماده۹- این آیین نامه به استناد ماده (۹۱) قانون نظام صنفی مشتمل بر (۹) ماده و (۵) تبصره توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و در یکصدوهفتمین جلسه هیات عالی نظارت تایید و درتاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۴ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.

دیدگاه بسته شده است.