کد برگه: 5223

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

آیین نامه اجرائی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و حراج ( موضوع تبصره ماده ۷۰ و ماده ۸۴ ق.ن.ص)

    آیین نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و حراج (موضوع تبصره ماده ۷۰ و ماده ۸۴ قانون نظام صنفی)   ماده ۱- تعاریف: قانون: قانون نظام صنفی. کمیسیون نظارت: کمیسیون نظارت شهرستان. اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان. اتحادیه: اتحادیه صنفی. فروش اقساطی: عرضــه کالاو خدمــات به ترتیبی که تمام یا قسمـتی از […]

 

 

آیین نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و حراج

(موضوع تبصره ماده ۷۰ و ماده ۸۴ قانون نظام صنفی)

 

ماده ۱- تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی.

کمیسیون نظارت: کمیسیون نظارت شهرستان.

اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان.

اتحادیه: اتحادیه صنفی.

فروش اقساطی: عرضــه کالاو خدمــات به ترتیبی که تمام یا قسمـتی از بهای آن به اقــساط مسـاوی یا غیرمساوی در سررسیدهای معین از خریدار دریافت گردد طبق شرایط و ضوابط این آیین نامه.

فروش فوق العاده و حراج: عرضه کالا و خدمات به قیمـت حداقل پانزده درصد پایین تر از قیمـت متعارف بازار، قیمت مصوب و یا ضوابط نرخ گذاری ، در ایام خاص و مدت معین طبق شرایط و ضوابط این آیین نامه.

فروش اقساطی:

ماده۲- چنانچه واحد صنفی برای فروش اقساطی کالای خود تمایل به دریافت مبلغی مازاد بر قیمت نقدی آن کالا را داشته باشد مشروط به رعایت موازین قانونی و توافق بین خریدار و فروشنده خواهد بود.

تبصره- اعلام قیمـت فروش نقـدی و اقسـاطی به صورت قطعی برای کالا و خدمـات موضوع این آیین نامه توسط فروشنده الزامی است.

ماده۳- در فروش اقسـاطی قرارداد بین خریدار و فروشنده مشتمل بر مشخصات کامل کالا یا خدمـت، مبــلغ پرداخت نقدی، درصد سود قانونی و تنظیم صورتحساب توسط فروشنده شامل فرمول محاسبه اقساطی، مبلغ فروش اقساطی و نحوه پرداخت آن، تعداد اقساط و نوع تضمیمن الزامی است.

ماده ۴- در صـورتی که خریـدار قبـل از سررسیـد مقـرر قصـد واریز تمام یا بخشـی از بدهـی خود را داشـته باشد فروشنده مکلف است مدت بازپرداخت را مجدداً براساس فرمول اولیه محاسبه و تصفیه حسـاب نماید.

فروش فوق العاده و حراج:

ماده ۵- متقاضیان فروش فوق العاده و حراج می بایسـت قبـل از برگزاری، نسـبـت به ارائه مـدارک زیـر را به اتحادیه مربوطه اقدام نمایند.

الف- تصویر پروانه کسب معتبر.

ب- فهرست کلیه کالاهای مورد عرضه در فروش فوق العاده و حراج.

ج- فاکتور خرید یا مدارکی دال بر قیمت تمام شده کالا.

د- فهرست قیمت کالاهای مورد نظر در حالت فروش عادی و با احتساب تخفیف.

هـ- اعلام درصد تخفیف.

ماده ۶- اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور مجوز فروش فوق العـاده و حــراج جهت متقاضیان اقدام و رونوشت آن را برای اطلاع اتاق اصناف ارسال نماید.

تبصره ۱- اخذ هر گونه مبلغی از واحدهای صنفی برای موافقت با فروش فوق العاده و حراج توسط اتحادیه ممنوع است.

تبصره ۲- تعداد دفعات برگزاری فروش فوق العاده و حراج واحدهای صنفی حداکثـر چهار نوبت در سال و هـر نوبت حداکثر به مدت یک ماه می باشد.

ماده ۷- متقاضیان پس از دریافت مجوز موظفند ضمن الصـاق تابلو فروش فوق العـاده و حـراج و درج قیمـت کالاهای مورد نظر، نرخ اولیه ،میزان تخفیف و مدت فروش فوق العاده و حراج را در مکان مناسـب به طوری که در معرض دید همگان باشد نصب نمایند.

سایر مقررات:

ماده ۸- در صورتی که واحد صنفی بدون رعایت مقررات این آیین نامـه اقدام به فروش فـوق العـاده یا حـراج نماید متخلف محسوب و به جرائم مقرر در فصل هشتم قانون محکوم خواهد شد.

ماده ۹- اتحادیه و واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف مکلفند بر نحوه فروش فوق العاده و حراج نظارت نموده، شکایات واصله را بررسی و در صورت احراز تخلف، متخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی و یا ادارات تابعه آن در شهرستان ها معرفی نمایند.

ماده ۱۰- نظارت برحسن اجرای این آیین نامه بر عهده اتحادیه های ذی ربط و اتاق اصناف می باشد.

ماده ۱۱- این آیین نامه در اجرای تبصـره ماده (۷۰) و ماده (۸۴) قانون، مشتـمل بر (۱۱) مـاده و (۳) تبصـره بوسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ به تصویب وزیر محترم صنـعـت، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب آیین نامه های قبلی لغو می گردد.

دیدگاه بسته شده است.