کد برگه: 5154

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

آیین نامه تعطیل موقت واحدهای صنفی ( موضوع ماده ۲۸ ق.ن.ص)

    آیین‏ نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی (موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفی) ماده ۱- تعاریف: قانون: قانون نظام صنفی. اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان برای اتحادیه شهرستان، اتاق اصناف شهرستان مرکز استان برای اتحادیه استانی و اتاق اصناف ایران برای اتحادیه کشوری. سامانه اصناف: سامانه الکترونیکی اصناف (به نشانیiranianasnaf.ir) تخلفات و نحوه […]

 

 

آیین‏ نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی

(موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفی)

ماده ۱- تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی.

اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان برای اتحادیه شهرستان، اتاق اصناف شهرستان مرکز استان برای اتحادیه استانی و اتاق اصناف ایران برای اتحادیه کشوری.

سامانه اصناف: سامانه الکترونیکی اصناف (به نشانیiranianasnaf.ir)

تخلفات و نحوه اعمال تعطیل موقت:

ماده ۲- واحد صنفی تنها در موارد زیر توسط اتحادیه مربوط پس از طی ترتیبات ذکر شده به طور موقت تعطیل می‌گردد. در مواردی که برای واحد صنفی متخلف، جریمه نقدی نیز لحاظ شده باشد، اتحادیه موظف است موضوع را به اداره تعزیرات حکومتی به منظور اعمال جرایم ارسال نماید.

‌۱- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب ‌قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است:

مرتبه اول- اخطار ده روزه برای خودداری از ارایه کالاو خدمت غیر مجاز.

مرتبه دوم- تعطیل واحد صنفی به مدت یک هفته.

مرتبه سوم- تعطیل واحد صنفی به مدت شش ماه.

در صورت تکرار تخلف، با واحد صنفی متخلف مطابق مرتبه سوم رفتار خواهد شد.

تبصره۱- اجرای مقررات فوق نافی اعمال جریمه موضوع ماده(۶۸) قانون نمی­باشد.

تبصره۲- درصورت اشتغال واحد صنفی در رسته صنفی تحت پوشش اتحادیه دیگر، آن اتحادیه موظف است بر اساس مصوبه کمیسیون نظارت مطابق بند(ک) ماده(۳۷) قانون، اقدام و رونوشت اخطاریه صادره را برای اطلاع اتحادیه‌ای‌ که واحد صنفی عضو آن می­باشد ارسال نماید.

۲- تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته ‌از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت و یا کمیسیون نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده ‌می‌شود، در هر مرتبه الزام به ارایه کالا و خدمات و جریمه نقدی برابر تبصره(۴) ماده(۲۸) قانون.

تبصره۱- تشخیص موجه بودن دلیل تعطیلی بر عهده اتاق اصناف ذی­ربط می­باشد.

تبصره۲- واحدهای صنفی مشمول این ماده که بنا به احتیاج شخصی یا ضروری، قصد تعطیل موقت محل کسب خود را بیش از پانزده روز در سال داشته باشند، باید مراتب را کتباً به اتحادیه مربوط برای کسب موافقت اعلام نمایند. واحدهای صنفی موضوع ماده(۹۱) قانون در مورد تعطیل محل کسب، ملزم به رعایت مقررات و ضوابط مراجع ذی­ربط نیز می‌باشند.

۳- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس مقررات آیین­نامه اجرایی تبصره(۱) ماده(۳۱) قانون:

مرتبه اول- اخطار ده روزه برای پرداخت حق عضویت.

مرتبه دوم- تعطیل واحد صنفی برای مدت یک هفته.

مرتبه سوم- تعطیل واحد صنفی برای مدت شش ماه.

تبصره- درصورت پرداخت حق عضویت و مشروط به گذشت یک هفته از تاریخ پلمب، محل کسب با اعلام اتحادیه توسط نیروی انتظامی فک پلمب می گردد.

۴- عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب قانون همچنین مصوبات و دستورات هیأت عالی نظارت و یا کمیسیون نظارت که به ‌وسیله اتحادیه‌ به واحدهای صنفی ابلاغ شده است:(بجز موارد مندرج در فصل هشتم قانون).

مرتبه اول- اخطار ده روزه برای الزام به انجام تکالیف مقرر.

مرتبه دوم- تعطیل واحد صنفی به مدت یک هفته.

مرتبه سوم- تعطیل واحد صنفی به مدت شش ماه.

تبصره- عدم اجرای ضوابط انتظامی که به تایید هیات عالی نظارت رسیده و از طریق اتحادیه به واحد صنفی ابلاغ گردیده نیز مشمول مقررات این بند خواهد شد.

ماده۳- تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، از طریق نیروی ‌انتظامی به عمل می‌آید. نیروی انتظامی موظف است نسبت به ابلاغ اخطار پلمب مطابق مقررات اقدام نموده و پس از خاتمه مهلت مقرر واحد صنفی را پلمب نماید.

تبصره- کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل‌های تعطیل شده را بشکنند و محل­ را به نحوی از انحاء برای کسب، مورد استفاده قرار دهند، به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

ماده ۴- اخطاریه­ های موضوع این آیین­نامه در دو نسخه تهیه، یک نسخه به متصدی واحد صنفی ابلاغ و نسخه دوم با قید تاریخ به امضای متصدی واحد صنفی و ابلاغ کننده رسیده و در پرونده صنفی بایگانی می‌شود. در صورت عدم حضور متصدی واحد صنفی و یا امتناع از دریافت و امضای اخطاریه، نسخه اول در محل الصاق و مراتب با ذکر تاریخ در نسخه دوم قید و در پرونده صنفی وی درج می­گردد.

اتحادیه موظف است هنگام صدور اخطاریه و نیز حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ آن توسط نیروی انتظامی نسبت به ثبت اطلاعات آنها در سامانه اصناف اقدام نماید.

رسیدگی به شکایات:

‌ماده۵- هر فرد که واحد صنفی وی برابر مقررات این آیین­نامه تعطیل می‌شود می‌تواند به کمیسیون ‌نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد،‌ لازم‌الاجراء است. رسیدگی به شکایت اعضای اتحادیه های کشوری نیز حداکثر ظرف پانزده روز برعهده دبیرخانه هیات عالی نظارت می­باشد افراد صنفی می‌توانند در صورت اعتراض، به مراجع ذی‌صلاح قضایی ‌مراجعه نمایند.

تبصره‌- جبران خسارات وارده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیر موجه بر عهده دستور دهنده ‌است و تشخیص غیر موجه بودن تعطیلی بر عهده کمیسیون نظارت می باشد.

سایر مقررات:

ماده ۶– اتحادیه موظف است درصورت عدم فعالیت واحدهای صنفی بیش از شش ماه بدون اطلاع قبلی پس از اخطاریه پانزده روزه و در صورت عدم بازگشایی، پروانه کسب واحد صنفی را باطل نماید.

تبصره- اتحادیه موظف است در صورتی که واحد صنفی مبادرت به عرضه کالای اساسی و یا سهمیه بندی شده می­نماید رونوشت اخطاریه صادره و موضوع تعطیل واحد صنفی را به مرجع ذی­ربط نیز ارسال نماید.

ماده۷ – این آیین­‌نامه مشتمل بر(۷) ماده و (۹) تبصره در اجرای ماده (۲۸) قانون نظام صنفی توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه و در تاریخ …………. به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.

دیدگاه بسته شده است.