کد برگه: 5116

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

آیین نامه شیوه اداره امور واحدهای صنفی در شهرها و بخش ها ( موضوع تبصره ۴ ماده ۲۱ ق.ن.ص)

    آیین نامه اجرایی شیوه اداره امور واحدهای صنفی در شهرها و بخش ها (موضوع تبصره ۴ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی) ماده ۱ – تعاریف: قانون: قانون نظام صنفی کمیسیون: کمیسیون نظارت شهرستان شهر و بخش : شهر و بخش تابعه شهرستان اتاق: اتاق اصناف شهرستان اتحادیه : اتحادیه صنفی شیوه اداره واحدهای […]

 

 

آیین نامه اجرایی شیوه اداره امور واحدهای صنفی در شهرها و بخش ها

(موضوع تبصره ۴ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی)

ماده ۱ – تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی

کمیسیون: کمیسیون نظارت شهرستان

شهر و بخش : شهر و بخش تابعه شهرستان

اتاق: اتاق اصناف شهرستان

اتحادیه : اتحادیه صنفی

شیوه اداره واحدهای صنفی در شهرها و بخش ها:

ماده ۲ – اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخش های هر شهرستان به‌ تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، انجام خدمات صنفی در شهرها وبخش های مذکور با اعلام دبیرخانه هیات عالی نظارت بعهده اتاق ذی ربط قرار می گیرد، در این صورت اتاق مکلف است با همکاری اتحادیه های صنفی تحت پوشش خود دفاتری رادر این شهرها وبخش ها تاسیس نماید .

تبصره – درآن دسته از شهرها وبخش هاکه ادارات دولتی، بخشداری ها و یا شهرداری ها ، اقدام به صدور پروانه کسب می‏نمودند، موظفند پس از تاسیس دفتر اتاق نسبت به تحویل پرونده‏ های صنفی واحدهای مزبور با نظارت نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت به دفاتر مذکور اقدام نمایند.

ماده۳ – ضوابط خاص واحدهای صنفی مستقر دربخش ها وشهرها، با پیشنهاد اتحادیه مربوطه، اظهارنظر اتاق و با در نظر گرفتن شرایط منطقه به تصویب کمیسیون خواهد رسید.

ماده۴- در شهرها و بخش‏هایی که اتاق ‏آمادگی لازم را جهت انجام خدمات صنفی نداشته باشد، یا انجام خدمات توسط اتاق به تایید هیات عالی نظارت نرسد مطابق تبصره ذیل بند (م) ماده (۳۰) قانون وظایف مذکور به ادارات دولتی ذی ربط، شهرداری‏ها، و یا سازمان های وابسته واگذار می‏شود.

ماده ۵- مراحل وشرایط صدور پروانه کسب جهت واحدهای صنفی مستقر در شهرها و بخش‏ها نیز تابع ضوابط مقرر در آیین‏نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون (موضوع نحوه صدور و تمدید پروانه کسب) خواهد بود.

تبصره۱- دستگاه های موضوع بند (م) ماده (۳۰) قانون نیز موظفند همانند اتحادیه ها وجوهی که طبق آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون، بابت صدور و تمدید پروانه کسب توسط کمیسیون تعیین گردیده را دقیقا رعایت نمایند.

تبصره۲– متقاضی دریافت پروانه کسب در این قبیل شهر و یا بخش ها باید نسبت به ثبت تقاضای خود از طریق سامانه اصناف )به نشانی :iranianasnaf.ir (دریافت شماره رهگیری اقدام نماید.

سایر مقررات:

ماده ۶- اداره امور واحدهای صنفی مستقر در بخش مرکزی توسط اتحادیه‏های صنفی شهرستان انجام می شود.

ماده ۷ – برگزاری دوره های آموزشی موضوع دستور العمل ماده۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب، جهت متقاضیان مستقر در بخش ها و شهرها، برعهده مرکز آموزش اتاق اصناف و یا مراکز مورد تایید کمیسیون می باشد.

ماده ۸- این آیین‏نامه باستناد تبصره (۴) ماده (۲۱) قانون نظام صنفی مشتمل بر(۸) ماده و (۳) تبصره با همکاری اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و در یکصد و هفتمین جلسه هیات عالی نظارت تایید و در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۴ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب آیین‏نامه قبلی لغو می گردد.

دیدگاه بسته شده است.