کد برگه: 5165

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

آیین نامه منابع مالی اتحادیه های صنفی ( موضوع تبصره یک ماده ۳۱ ق.ن.ص)

    آئین نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه‏ های صنفی (موضوع تبصره یک ماده ۳۱ قانون نظام صنفی)   منابع مالی اتحادیه های صنفی: ماده ۱- منابع مالی هر اتحادیه­ عبارتند از: الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه. ب – وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضاء […]

 

 

آئین نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه‏ های صنفی
(موضوع تبصره یک ماده ۳۱ قانون نظام صنفی)

 

منابع مالی اتحادیه های صنفی:

ماده ۱- منابع مالی هر اتحادیه­ عبارتند از:

الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.

ب – وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضاء صنف.

ج – کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.

‌د – کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و ‌سازمان‌های وابسته به دولت.

هـ- درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب.

حق عضویت:

ماده ۲- حق عضویت افراد صنفی عبارتست از مبالغی که هر عضو اتحادیه به‏ منظور تامین هزینه‏ های اتحادیه، به صورت سالانه مکلف به پرداخت آن می‏باشد. میزان حق عضویت افراد صنفی براساس پیشنهاد اتحادیه و تایید اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت تعیین می‏گردد.

تبصره۱- کمیسیون نظارت می بایست با در نظرگرفتن نوع شغل، موقعیت جغرافیایی و درجه ­بندی واحدهای صنفی اتحادیه ذی ربط، نسبت به تعیین و تصویب میزان حق عضویت اقدام نماید.

تبصره۲- اتحادیه مجاز است صرفاً برای سال اول حق عضویت متقاضیان پروانه کسب را حداکثر تا مبلغ هشت میلیون ریال دریافت نماید.

تبصره۳- تعیین میزان حق عضویت واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه های کشوری، با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت خواهد بود.

تبصره۴- اتحادیه می‏تواند حق عضویت سالانه اعضای صنف را به صورت یکجا یا به تقسیط حداکثر تا پایان سال دریافت نماید.

ماده ۳- حق عضویت متقاضیان دارای پروانه کسب موقت به میزان پنجاه درصد حق عضویت سال اول اعضای دارای پروانه کسب دائم بوده و پس از تبدیل پروانه کسب موقت به دائم مکلف به پرداخت مابقی حق عضویت سال اول می‏باشند.

ماده ۴- حق عضویت واحدهای صنفی مستقر در روستاها اعم از سال اول و سال های بعد معادل پنجاه درصد حق عضویت شغل مشابه در شهرها است.

ماده ۵- اعضای اصلی هیات مدیره اتحادیه‏ های صنفی درصورت عدم دریافت حق الزحمه (موضوع ماده ۷۵ قانون) از پرداخت حق عضویت سالانه معاف می‏باشند.

وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف:

ماده ۶- منظور از خدمات غیر موظف، خدماتی است که اتحادیه خارج از وظایف تصریح شده در ماده۳۰ قانون نظام صنفی، به واحدهای صنفی ارائه می نماید.

تبصره- عناوین خدمات مذکور و میزان وجوهات دریافتی بابت آن بر اساس پیشنهاد اتحادیه صنفی، تایید اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت تعیین می گردد.

کمکهای دریافتی:

ماده ۷- اتحادیه‏ های صنفی مجازند مبالغی را به عنوان کمک های داوطلبانه از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت نمایند.

تبصره۱- اخذ کمک های داوطلبانه به هیچ عنوان ربطی به موضوع صدورپروانه کسب متقاضیان نخواهد داشت.

تبصره۲- در صورت دریافت اموال غیر منقول به عنوان کمک های داوطلبانه می بایست مراتب به اتاق اصناف شهرستان اعلام گردد.

کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و ‌سازمان‌های وابسته به دولت:

ماده ۸- اتحادیه های صنفی می توانند طبق قرارداد منعقده با سازمان امور مالیاتی، شهرداری ها و یا وزارتخانه ها و سازمان های وابسته دولتی، در ازای وصول مالیات، عوارض و یا هزینه های خدمات، نسبت به دریافت کارمزد اقدام نمایند.

تعیین درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب:

ماده ۹- متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب مکلفند مبالغی را بشرح زیر واریز نمایند(آخرین اصلاحیه):

الف- در کلان شهرها مبلغ دو میلیون (مبلغ یک میلیون و یکصد هزار ریال آن به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی به طور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق شهرستان)

ب- در سایر مراکز استان‌ها مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال (مبلغ ششصد هزار ریال آن به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی به طور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق شهرستان)

ج- در سایر شهرستان‌ها مبلغ یک میلیون ریال (مبلغ چهارصد هزار ریال به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی به طور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق شهرستان)

تبصره ۱- اتحادیه صنفی مکلف است مدارک وجوه واریزی مربوط به اتاق شهرستان واتاق ایران را درپایان هرسه ماه به صورت تفکیکی برای اتاق شهرستان ارسال نماید

تبصره ۲- اتاق اصناف شهرستان می بایست مدارک وجوه واریزی به حساب اتاق ایران را درپایان هرسه ماه برای اتاق ایران ارسال نماید.

سایر مقررات:

ماده ۱۰- اتحادیه‏ های صنفی مکلفند کلیه درآمدهای موضوع ماده ۳۱ قانون نظام صنفی را در یکی از بانک های حوزه فعالیت اتحادیه متمرکز نماید.

تبصره۱- هر اتحادیه مجاز است فقط یک حساب جاری و یک حساب سپرده در بانک داشته باشد.

تبصره۲- اتحادیه‏ های صنفی مکلفند هرگونه افتتاح و تغییر حساب بانکی را کتباً از طریق اتاق اصناف شهرستان به کمیسیون نظارت اعلام نمایند.

تبصره۳- سود سپرده بانکی و جوایز نقدی و غیر نقدی سپرده مذکور می‏بایست به حساب اتحادیه صنفی واریز و یا انتقال یابد.

ماده ۱۱- اتحادیه‏ های صنفی مکلفند میزان کلیه وجوه دریافتی بابت ارایه خدمات اعم از صدور، تمدید و یا تعویض پروانه کسب و حق عضویت سالیانه را در محل اتحادیه صنفی و در معرض دید مراجعین نصب نمایند.

ماده ۱۲- اتحادیه‏ های صنفی موظفند بیست درصد مبالغ دریافتی را حداکثر تا پایان هر فصل، به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز نمایند.

ماده ۱۳- اتحادیه‏ های صنفی موظفند براساس بندهای (و) و (ز) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی نسبت به تنظیم بودجه سال بعد تا پایان دی ماه و تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال، به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب و کمیسیون های نظارت جهت اطلاع اقدام نمایند.

ماده ۱۴- کمیسیون نظارت در راستای اجرای بند (ج) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی مکلف است با همکاری اتاق اصناف شهرستان به طور نوبه ای میزان و نحوه وصول درآمدها و هزینه‏ های اتحادیه­ های صنفی را از جهت انطباق با مقررات بررسی نماید.

ماده ۱۵- دستگاه های موضوع تبصره بند م ماده ۳۰ قانون موظفند وجوهی که طبق این آیین­ نامه بابت صدور و تمدید پروانه کسب توسط کمیسیون نظارت شهرستان تعیین می­گردد را رعایت نمایند.

ماده ۱۶- اتحادیه های صنفی موظفند در راستای ارتقاء توانمندی های علمی و مهارت های تخصصی صنوف، به میزان ۱۵درصد از بودجه سالیانه خود را صرف امور پژوهشی و علمی و دوره های آموزشی مربوط به ارتقاء توانایی های تخصصی صنفی نمایند.

ماده ۱۷- این آئین­نامه در اجرای تبصره(۱) ماده (۳۱) قانون نظام صنفی مشتمل بر(۱۷) ماده و (۱۲) تبصره که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران ، توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت اصلاح و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب، آیین نامه­ قبلی لغو می گردد.

دیدگاه بسته شده است.