کد برگه: 5234

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

آیین نامه نحوه برگزاری روز بازارهای جمعی ( موضوع ماده ۸۵ ق.ن.ص)

    آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری روز بازارهای جمعی (موضوع ماده (۸۵) قانون نظام صنفی)   ماده ۱ – تعاریف: روز بازار: مکانی است جهت عرضه کالا و محصولات صرفاً داخلی توسط افراد یا واحدهای صنفی که بصورت موقت وفق شرایط این آیین نامه ایجاد می گردد. کارگروه: کارگروه راهبری روز بازارهای جمعی. اهداف: […]

 

 

آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری روز بازارهای جمعی

(موضوع ماده (۸۵) قانون نظام صنفی)

 

ماده ۱ – تعاریف:

روز بازار: مکانی است جهت عرضه کالا و محصولات صرفاً داخلی توسط افراد یا واحدهای صنفی که بصورت موقت وفق شرایط این آیین نامه ایجاد می گردد.

کارگروه: کارگروه راهبری روز بازارهای جمعی.

اهداف:

ماده ۲ – اهداف:

الف- حمایت از تولیدات داخلی منجمله صنایع دستی، خانگی و روستایی

ب-کمک به رفع سد معابر عمومی و فروشندگان کم سرمایه

نحوه برگزاری روز بازارها:

ماده۳ – به منظور تشخیص ضرورت ایجاد روز بازارها و نظارت بر حسن اجرای این آیین­نامه در هرشهرستان کارگروهی متشکل از روسا یا معاونین دستگاه های زیر تشکیل می­گردد:

۱- شهرداری (رییس)
۲- سازمان و یا اداره صنعت، معدن و تجارت
۳- جهادکشاورزی
۴- اتاق اصناف
۵- تعاون،کار ورفاه اجتماعی

تبصره: جلسات کارگروه با حداقل چهار عضو تشکیل و تصمیمات آن با سه رای معتبرخواهد بود ضمناً در صورت تشخیص کارگروه، از نمایندگان سایر دستگاه ها و تشکلها بدون داشتن حق رای جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل می­آید.

ماده ۴ – ضرورت ایجاد یک یا چند روز بازار، تعیین ضوابط واگذاری، تعداد غرف، مکان­های قابل واگذاری و ضابطه تولیدات داخلی به منظور جلوگیری از اختلال در عرضه محصولات توسط واحدهای صنفی با پیشنهاد مشترک شهرداری و اتاق اصناف بر عهده کارگروه می­باشد.

ماده ۵- متقاضیان اعم از صنفی، صنعتی، مشاغل خانگی و روستایی، صنایع دستی و نیز فروشندگان کم سرمایه و فاقد مکان می­توانند از امکانات روز بازارهای پیش­بینی شده مطابق مقررات تعیین شده توسط کارگروه استفاده نمایند.

ماده۶- چگونگی قیمت گذاری کالاهای قابل عرضه در روز بازارها تابع مقررات عمومی کشور می­باشد.

ماده ۷- این آیین‏نامه به استناد ماده (۸۵) قانون نظام صنفی مشتمل بر(۷) ماده و (۱) تبصره توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.

دیدگاه بسته شده است.