کد برگه: 5232

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

آیین نامه نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها، اتاق های اصناف و اتاق اصناف ایران ( موضوع ماده ۸۱ ق.ن.ص)

    آیین­ نامه نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه‏ ها، اتاق‏ های اصناف واتاق اصناف ایران (موضوع ماده ۸۱ قانون نظام صنفی)   ماده ۱ـ تعاریف: قانون: قانون نظام صنفی. ناجا: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس نظارت بر اماکن عمومی). اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان اتحادیه: اتحادیه صنفی سامانه اصناف: سامانه الکترونیکی صدور […]

 

 

آیین­ نامه نحوه همکاری نیروی انتظامی
با اتحادیه‏ ها، اتاق‏ های اصناف واتاق اصناف ایران
(موضوع ماده ۸۱ قانون نظام صنفی)

 

ماده ۱ـ تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی.

ناجا: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس نظارت بر اماکن عمومی).

اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان

اتحادیه: اتحادیه صنفی

سامانه اصناف: سامانه الکترونیکی صدور پروانه کسب (به نشانی iranianasnaf.ir).

نحوه همکاری ناجا با اتحادیه ها و اتاق های اصناف:

ماده ۲-نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون:

رسته­ های مشمول تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون بر اساس پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تایید دبیرخانه هیات عالی تعیین می گردد.
اتحادیه­ ها موظفند پس از مشخص شدن رسته­ های موضوع بند (۱) افراد معرفی شده توسط واحدهای صنفی ذی­ربط را به ناجا معرفی نمایند.
ناجا می­بایست ظرف مدت یک هفته نظر خود را جهت صدور کارت به اتحادیه اعلام نماید.عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت تلقی می گردد.

تبصره: اعلام نظر منفی از سوی ناجا درخصوص فرد معرفی شده می­بایست به طور مستند ومستدل به اتحادیه اعلام گردد.

اتحادیه موظف است پس از کسب نظر ناجا، ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور کارت شناسایی عکس­دار جهت متقاضی اقدام نماید.

ماده۳– نحوه همکاری ناجا با اتحادیه­ ها درخصوص تعطیل وپلمب واحدهای صنفی بدون پروانه کسب (موضوع ماده(۲۷) قانون):

۱- شناسایی و معرفی واحد صنفی بدون پروانه کسب به اتاق اصناف توسط اتحادیه.

۲- اتاق اصناف موظف است ظرف مدت سه روز چنانچه واحد صنفی مورد نظر بدون پروانه کسب باشد مراتب را تایید و بلافاصله به ناجا اعلام نماید.

۳- اخطار پلمب به واحد صنفی مذکور حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ اعلام اتاق اصناف توسط ناجا با رعایت تبصره(۱) ماده(۲۷) قانون

تبصره۱-اخطاریه در دو نسخه تهیه، یک نسخه به متصدی واحد بدون پروانه کسب ابلاغ و نسخه دوم با قید تاریخ به امضای متصدی واحد فاقد پروانه و ابلاغ­ کننده رسیده و در پرونده مربوطه درج می­شود. در صورت عدم حضور متصدی واحد و یا امتناع از دریافت و امضای اخطاریه، نسخه اول در محل الصاق و مراتب با ذکر تاریخ در نسخه دوم قید و در پرونده وی درج می­گردد. الگوی اخطاریه توسط ناجا و با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت واتاق اصناف ایران تهیه خواهد شد.

تبصره۲-کلیه اطلاعات مربوط به شناسایی، معرفی و پلمب واحدهای صنفی بدون پروانه کسب باید توسط اتحادیه یا اتاق اصناف(به تشخیص اتاق) در سامانه اصناف ثبت گردد. ناجا نیز می‏بایست تصویر اخطاریه پلمب و فک پلمب را جهت ثبت در پرونده صنفی و سامانه اصناف به اتحادیه و یا اتاق اصناف منعکس نماید.

۴- پلمب واحد بدون پروانه کسب توسط ناجا ظرف مدت ده تا بیست روز از زمان ابلاغ اخطار.

تبصره- کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل­های تعطیل شده در اجرای قانون را بشکنند و محل­های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، میبایست برای اعمال مجازات­های مقرر در قانون مجازات اسلامی توسط ناجا به مراجع قضایی ذی­ربط معرفی شوند.

ماده ۴– درصورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی مذکور از سوی اتحادیه، اتاق اصناف ذی­ربط و ناجا مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و مطابق ضوابط ماده(۳) این آیین­نامه پلمب نمایند. (موضوع تبصره (۴) ماده(۲۷) قانون).

ماده ۵- نحوه همکاری ناجا با اتحادیه ­ها درخصوص تعطیل موقت واحدهای صنفی متخلف (موضوع ماده (۲۸) قانون)مطابق با آیین نامه اجرایی ماده (۲۸) قانون انجام میشود.

سایر مقررات:

ماده ۶- ناجا مکلف است برای انجام تکالیف مقرردر مواد (۲۷) و (۲۸) قانون نسبت به تأمین مأمور مورد نیاز اقدام نماید.

ماده ۷- فک پلمب واحد صنفی با اعلام اتحادیه و توسط ناجا، مطابق ماده (۲۷) قانون صرفاً در موارد زیر امکان­پذیر می­باشد:

۱- ثبت درخواست متقاضی صدور پروانه کسب در سامانه اصناف و ارائه بخشی از مدارک شامل (سند مالکیت عین و منفعت و یا منافع، گواهی اداره امور مالیاتی) بدیهی است پس از فک پلمب باید سایر مدارک نیز مطابق مقررات ارائه و تکمیل گردد.

۲- اعلام انصراف دارنده واحد صنفی از ادامه فعالیت، برای یکبار و مشروط به اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت مجدد در آن مکان تا اخذ پروانه کسب.

تبصره- در صورت ادامه فعالیت واحد صنفی فک پلمب شده،واحد مذکور مجدداً پلمب و فک پلمب دوباره آن صرفاً منوط به دریافت پروانه کسب خواهد بود.

ماده۸- ناجا و دبیرخانه هیات عالی نظارت موظفند ضمن اتصال سامانه‏ های اصناف و ناجا فرایند همکاری خود را تسهیل نمایند.

ماده ۹- این آیین­نامه در اجرای ماده (۸۱) قانون نظام صنفی مشتمل بر (۹) ماده و (۵) تبصره توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است واز تاریخ تصویب آیین نامه قبلی لغو می گردد.

دیدگاه بسته شده است.