کد برگه: 5226

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی و هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان ها ( موضوع ماده ۷۵ ق.ن.ص)

    آیین نامه اجرایی نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان ها (موضوع ماده ۷۵ قانون نظام صنفی)   ماده۱- تعاریف: قانون: قانون نظام صنفی. کمیسیون: کمیسیون نظارت. اتاق: اتاق اصناف شهرستان. اتحادیه: اتحادیه صنفی. هیات مدیره: هیات مدیره اتحادیه صنفی. هیات رییسه: هیات رئیسه […]

 

 

آیین نامه اجرایی نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیات مدیره
اتحادیه های صنفی و هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان ها
(موضوع ماده ۷۵ قانون نظام صنفی)

 

ماده۱- تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی.

کمیسیون: کمیسیون نظارت.

اتاق: اتاق اصناف شهرستان.

اتحادیه: اتحادیه صنفی.

هیات مدیره: هیات مدیره اتحادیه صنفی.

هیات رییسه: هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان.

بازرس: بازرس هیات مدیره اتحادیه صنفی.

نحوه محاسبه و پرداخت حق الزحمه:

ماده۲– حق الزحمه عبارت است از مبلغی که اعضای هیات مدیره و بازرس از محل درآمد اتحادیه و هیات رئیسه از محل درآمد اتاق، پس از پیش بینی در بودجه سالیانه و در صورت تامین اعتبار، در ازای کار و خدمات دریافت می نمایند.

تبصره۱- اعضای هیات مدیره، بازرس و هیات رییسه درخصوص دریافت حق الزحمه ماهانه مخیر می باشند اما مجاز به دریافت حق الزحمه معوق آن درسال های بعد نخواهند بود.

تبصره ۲- چنانچه روسای اتحادیه های صنفی به عضویت هیات رئیسه اتاق انتخاب شوند حق الزحمه خود را فقط از بودجه اتاق دریافت می نمایند.

ماده۳- مرجع تصویب حق الزحمه به شرح ذیل می باشد:

الف – هیات مدیره: تایید هیات رئیسه و تصویب اجلاس اتاق.

ب – هیات رئیسه: تایید کمیسیون شهرستان و تصویب کمیسیون مرکز استان.

ج – هیات رئیسه اتاق مرکز استان: تصویب کمیسیون مرکز استان.

ماده۴ – حق الزحمه افراد مذکور معادل حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و با احتساب موارد زیر تعیین می گردد:

الف – میزان ساعت حضور در محل اتاق و اتحادیه. (۴۰ ساعت در هفته مطابق ثبت حضور و غیاب)

ب – تعداد جلسات هفتگی و ماهیانه عادی و فوق العاده در محل اتاق و اتحادیه و یا سایر دستگاه های ذی ربط.

تبصره۱- مجموع حق الزحمه مصوب جهت اعضای هیات رئیسه و هیات مدیره نباید بیشتر از۳۰ درصد درآمد اتاق و اتحادیه باشد.

تبصره ۲– میزان حق بیمه پرداختی اعضای هیات مدیره مطابق ضوابط و مقررات تامین اجتماعی خواهد بود.

هیات مدیره و بازرس:

ماده ۵- مجموع حق الزحمه دریافتی اعضای هیات مدیره مطابق موضوع ماده(۴) این آیین نامه محاسبه و پس از کسر هزینه ها از سوی اتحادیه، مشروط بر اینکه حداکثر از سه برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در ماه برای هر عضو تجاوز ننماید، قابل پرداخت است.

تبصره – حق الزحمه روسای اتحادیه های صنفی در مراکز استان ها و اتحادیه های کشوری به میزان حداکثر(۲۰)درصد علاوه بر دریافتی مذکور تعیین می گردد.

ماده۶- حق الزحمه بازرس مطابق ماده (۴) این آیین نامه توسط اتاق تعیین می گردد.

هیات رئیسه:

ماده۷- مجموع حق الزحمه دریافتی اعضای هیات رئیسه مطابق ماده (۴) این آیین نامه محاسبه و مشروط بر اینکه حداکثر از چهار برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در ماه برای هر عضوهیات رئیسه تجاوز ننماید، قابل پرداخت است.

تبصره– دریافتی روسای اتاق در مراکز استان ها به میزان حداکثر(۳۰ )درصد علاوه بر دریافتی مذکور تعیین می گردد.

سایر مقررات:

ماده ۸- اعضای هیات مدیره و هیات رییسه تا زمانی که عضو هیات مدیره یا هیات رییسه باشند، مشمول قانون تامین اجتماعی می شوند.

ماده ۹ – اعضای هیات رییسه، هیات مدیره و بازرس که حق الزحمه اخذ می نمایند، مشمول دریافت هرگونه پاداش و اضافه کاری نخواهند بود.

ماده۱۰- اعضای هیات رئیسه، هیات مدیره و بازرس در هر سال حداکثر یک ماه مجاز به استفاده از مرخصی استحقاقی می باشند.

ماده۱۱- حق الزحمه اعضای هیات مدیره اتحادیه کشوری، پس از پیش بینی در بودجه سالیانه ودر صورت تامین اعتبار، مشروط براینکه از حداکثر سه برابر حداقل دستمزد شورای عالی کار تجاوز ننماید، مطابق ماده (۴) و تبصره ماده( ۵) این آیین نامه محاسبه و با پیشنهاد اتاق ایران و تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت پرداخت می گردد.

ماده۱۲- این آئین­نامه در اجرای ماده ۷۵ قانون نظام صنفی مشتمل بر(۱۲) ماده و(۶) تبصره با همکاری اتاق اصناف ایران، توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۴ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب، آیین نامه­ قبلی لغو می گردد.

دیدگاه بسته شده است.