کد برگه: 10225

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۹

شکایات

مشخصات شاکینام و نام خانوادگی*فرزند*شماره شناسنامه*کدملی*شماره همراه*مشخصات متشکی عنهعنوان واحد صنفی*آدرس واحد صنفی*ثبت اطلاعات شکایتمتن شکایت*تصویر مدارک شکایتارسالاین قسمت نباید خالی رها شود.

مشخصات شاکی

مشخصات متشکی عنه

ثبت اطلاعات شکایت

دیدگاه بسته شده است.