کد برگه: 10225

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۹

شکایات

مشخصات شاکینام و نام خانوادگی*فرزند*شماره شناسنامه*کدملی*شماره همراه*مشخصات متشکی عنهعنوان واحد صنفی*آدرس واحد صنفی*ثبت اطلاعات شکایتمتن شکایت*تصویر مدارک شکایتثابت کنید که ربات نیستید.*لطفا کاراکترها را تایپ کنید*این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرمارسالاین قسمت نباید خالی رها شود.

مشخصات شاکی

مشخصات متشکی عنه

ثبت اطلاعات شکایت

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم

دیدگاه بسته شده است.