کد برگه: 7145

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۷

مشاورین

. ارتباط با مشاور مالی: روزهای پنج شنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۳ شماره تماس: ۷۶۲۲۷۱۰۱-۰۲۱ ارتباط با مشاور صنفی: روزهای فرد از ساعت ۱۰ الی ۱۴ شماره تماس: ۷۶۲۲۵۲۶۶-۰۲۱ • شماره تماس اتاق اصناف شهرستان پردیس: ۷۶۲۲۷۱۰۱-۰۲۱ — ۷۶۲۲۵۳۲۸-۰۲۱

.

ارتباط با مشاور مالی: روزهای پنج شنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۳ شماره تماس: ۷۶۲۲۷۱۰۱-۰۲۱

ارتباط با مشاور صنفی: روزهای فرد از ساعت ۱۰ الی ۱۴ شماره تماس: ۷۶۲۲۵۲۶۶-۰۲۱

• شماره تماس اتاق اصناف شهرستان پردیس: ۷۶۲۲۷۱۰۱-۰۲۱ — ۷۶۲۲۵۳۲۸-۰۲۱

دیدگاه بسته شده است.