کد برگه: 5085

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

آیین نامه های اجرایی

  • آیین نامه اجرائی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن واجد شرایط جهت استقرار چند واحد صنفی ( موضوع تبصره ۲ ماده ۳ ق.ن.ص) • آیین نامه اجرائی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب ( موضوع ماده ۱۲ ق.ن.ص) • آیین نامه مشاغل تخصصی و فنی(موضوع ماده۱۳ق.ن.ص) • آیین نامه شیوه اداره امور واحدهای صنفی در شهرها و […]


 

 آیین نامه اجرائی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن واجد شرایط جهت استقرار چند واحد صنفی ( موضوع تبصره ۲ ماده ۳ ق.ن.ص)

 آیین نامه اجرائی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب ( موضوع ماده ۱۲ ق.ن.ص)

 آیین نامه مشاغل تخصصی و فنی(موضوع ماده۱۳ق.ن.ص)

 آیین نامه شیوه اداره امور واحدهای صنفی در شهرها و بخش ها ( موضوع تبصره ۴ ماده ۲۱ ق.ن.ص)

 آیین نامه اجرائی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری ( موضوع تبصره ۷ ماده ۲۱ ق.ن.ص)

 (آخرین اصلاحیه)آیین‏ نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی

 آیین نامه اجرائی شرح وظایف بازرس ( موضوع ماده ۲۳ ق.ن.ص)

 آیین نامه تعطیل موقت واحدهای صنفی ( موضوع ماده ۲۸ ق.ن.ص)

 آیین نامه اجرائی تشکیل کمیسیون های اتحادیه صنفی ( موضوع تبصره ۲ بند ط ماده ۳۰ ق.ن.ص)

 آیین نامه منابع مالی اتحادیه های صنفی ( موضوع تبصره یک ماده ۳۱ ق.ن.ص)

 آیین نامه ترتیب انتخاب هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان، وظائف هیأت رییسه، طرز تشکیل جلسات، تعداد کمیسیون ها و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق و حق الزحمه خدمات آن ها ( موضوع ماده ۳۶ ق.ن.ص)

 آیین نامه اجرائی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف شهرستان ها ( موضوع ماده ۳۷ مکرر ق.ن.ص)

 آیین نامه نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رییسه اتاق اصناف ایران ( موضوع تبصره ۲ ماده ۴۳ ق.ن.ص)

 آیین نامه اجرائی شرح وظائف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون های تخصصی اتاق اصناف ایران ( موضوع تبصره ۴ ماده ۴۵ ق.ن.ص)

 آیین نامه شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه های قابل قبول ناشی از عضویت اعضا در اتاق ( موضوع ماده۴۶ ق.ن.ص)

 آیین نامه اجرائی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف ایران ( موضوع تبصره ماده ۴۷ ق.ن.ص )

 آیین نامه تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون نظارت مراکز استان ها( موضوع تبصره ۳ ماده ۴۸ ق.ن.ص)

 آیین نامه وضعیت اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردد( موضوع تبصره ذیل بند الف ماده۴۹ ق.ن.ص)

 آیین نامه تشکیلات اداری و امورمالی و نحوه اداره دبیرخانه هیأت عالی نظارت ( موضوع ماده ۵۴ ق.ن.ص)

 آیین نامه اجرائی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و حراج ( موضوع تبصره ماده ۷۰ و ماده ۸۴ ق.ن.ص)

آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی و هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان ها ( موضوع ماده ۷۵ ق.ن.ص)

 آیین نامه اجرائی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا ( موضوع ماده ۷۹ ق.ن.ص)

 آیین نامه نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها، اتاق های اصناف و اتاق اصناف ایران ( موضوع ماده ۸۱ ق.ن.ص)

 آیین نامه نحوه برگزاری روز بازارهای جمعی ( موضوع ماده ۸۵ ق.ن.ص)

 آیین نامه اجرائی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی ( موضع تبصره ماده ۸۷ ق.ن.ص)

• آیین نامه اجرائی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی در مناطق آزاد کشور ( موضوع ماده ۸۸ ق.ن.ص)

 آیین نامه اجرائی نحوه صدور و تمدیدپروانه کسب برای دارندگان مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها یا شرکت ها دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ( موضوع ماده ۹۱ ق.ن.ص)

 آیین نامه صدور پروانه کسب و کارهای مجازی

 

دیدگاه بسته شده است.