کد برگه: 5254

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

دستورالعمل های اجرائی

    • طرح بنگاه های کارآفرینی صنفی با رویکرد ایجاد فرصت های شغلی بر مبنای زیست بوم های کارآفرینی • دستورالعمل نحوه صدور جواز تأسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای ( موضوع تبصره یک ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ ق.ن.ص) • ضوابط خاص داخلی اتحادیه کشوری صنف فروشگاه های زنجیره ای […]

 

 

طرح بنگاه های کارآفرینی صنفی با رویکرد ایجاد فرصت های شغلی بر مبنای زیست بوم های کارآفرینی

 دستورالعمل نحوه صدور جواز تأسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای ( موضوع تبصره یک ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ ق.ن.ص)

 ضوابط خاص داخلی اتحادیه کشوری صنف فروشگاه های زنجیره ای برای صدور پروانه کسب

 دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار ( موضوع ماده ۱۴ آیین نامه اجرائی ماده ۱۲ ق.ن.ص)

 دستورالعمل چگونگی به کار گیری و انتصاب کارکنان و مشاورین اتاق های اصناف شهرستان ها ( موضوع آیین نامه ماده ۳۶ ق.ن.ص)

 دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی ( موضوع تبصره بند م ماده ۳۷ ق.ن.ص)

 دستورالعمل اجرائی نحوه برگزاری انتخاب نمایندگان اتاق اصناف استان ها در اتاق اصناف ایران ( موضوع ماده ۴۲ ق.ن.ص)

 دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد آن ها ( موضوع بندهای ش ماده ۳۷ و ۶ ماده ۴۵ ق.ن.ص)

 دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور ( موضوع بند د ماده ۵۵ ق.ن.ص)

 دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن ها ( موضوع بند ه ماده ۵۵ ق.ن.ص)

 اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی ( موضوع تبصره یک ماده ۲۱ ق.ن.ص)

دیدگاه بسته شده است.